Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES

CROM EVENT MANAGEMENT SLU garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i, per això informa que la nostra activitat es regeix pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en què respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (publicat el 4 de maig de 2016), i la normativa nacional que sigui d’aplicació, principalment la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE de 6 de desembre de 2018).

EXERCICI DE DRETS

El Reglament General de Protecció de dades (RGPD) 2016/679 de la UE, complementat per la Llei Orgànica 3/2018, ofereix als usuaris la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En relació a les dades de l’usuari que són tractades per part de CROM EVENT MANAGEMENT SLU es podran exercir de manera gratuïta els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, oposició, portabilitat de les dades i dret de supressió, sempre d’acord amb el previst a la normativa legal vigent relacionada anteriorment en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant escrit i aportant documentació per acreditar la identitat (DNI o passaport), a la següent adreça:

  • Empresa: CROM EVENT MANAGEMENT SLU
  • Adreça: AV ALEGRIES 12, 17310, LLORET DE MAR

Aquest escrit ha de contenir nom i cognoms de l’interessat o usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les acreditacions d’identitat corresponents.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari, tot i que també podran ser exercits per una persona autoritzada com a representant legal autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

TRACTAMENT DE DADES I CONSERVACIÓ

El tractament de les dades es basa en l’execució d’un contracte de prestació de serveis o es realitzarà després d’una sol·licitud de compra o sol·licitud de serveis iniciada des del lloc Web.

CROM EVENT MANAGEMENT SLU recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per a la gestió de la relació amb els clients i proveïdors així com de potencials clients (entre ells, nom, cognoms, DNI, adreça, etc.). L’usuari del lloc coneix i accepta que si no s’emplenen certes dades de caràcter personal no es podran prestar de manera plena tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas CROM EVENT MANAGEMENT SLU cedirà, explotarà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent al que s’ha indicat expressament.

Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial o contractual i es guardaran dos anys amb posterioritat a la durada de la relació excepte quan es revoqui el consentiment abans.

A part de l’anterior, CROM EVENT MANAGEMENT SLU podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos en què així es requereixi d’acord a la legislació vigent en cada moment i, en el seu cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials.

El lloc va dirigit a persones majors d’edat i s’entendrà que en acceptar la política de privacitat l’usuari és major de 18 anys.

CROM EVENT MANAGEMENT SLU es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert per normativa aplicable.

CROM EVENT MANAGEMENT SLU té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord a lo establert per la normativa aplicable.

ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS COMERCIALS

Mitjançant la validació de la casella habilitada a l’efecte en el Lloc Web o el registre voluntari per rebre newsletters, l’usuari consent la recepció de notificacions i comunicacions comercials via correu electrònic per part de CROM EVENT MANAGEMENT SLU.

L’usuari podrà renunciar en qualsevol moment a rebre qualsevol tipus de notificació i comunicació comercial enviant un correu electrònic a events@cromevent.com manifestant aquesta intenció de renúncia.

MODIFICACIONS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CROM EVENT MANAGEMENT SLU es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat i Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament en el Lloc Web, de manera que recomana a l’usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com CROM EVENT MANAGEMENT SLU protegeix seva informació.